เมนูมุมกาแฟเมืองกระบี่
 อะไรใหม่ๆเราจัดการให้ท่าน
 
 
 

ขอเชิญร่วมทำบุญใส่บาตรพระกรรมฐาน 80 รูป

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ กับ ร้านกาแฟเมืองกระบี่ ถวายภัตตาหารแด่พระกรรมฐาน 80 รูป กาแฟสด , ชาชัก และขนมจีนน้ำยามังสวิรัติ 100 ก.ก. ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 06.00 น. ณ องค์การเภสัชกรรม เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557

กำหนดการ

06.00 น. พระกรรมฐานเริ่มมาถึงองค์การเภสัชกรรม

07.00 น. ร่วมใส่บาตรพระกรรมฐาน 80 รูป

07.30 น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระภิกษุให้ศีล

08.00 น. ประธานและผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายภัตตาหาร พระภิกษุฉันภัตตาหาร

09.45 น. ประธานและผู้มีจิตศรีทธาถวายจตุปัจจัย และเครื่องไทยธรรม

10.45 น. แสดงพระธรรมเทศนา

รายนามพระกรรมฐานที่กราบอาราธนานิมนต์มา

1. พระครูปัญญาวราภรณ์ (หลวงปู่สมภาพ ปัญญาวโร) วัดป่าวิเวกพัฒนาราม จ.บึงกาฬ

2. พระครูอุดม ศีลวัฒน์ (หลวงปู่อุดม ญาณรโต) วัดป่าสถิตธรรมวนาราม จ.บังกาฬ

3. พระภัทรศีลสังวร (หลวงปู่เจริญ ราหุโล) วัดป่าพระธาตุเขาน้อย จ.ราชบุรี

4. พระครูสมานสารคุณ (หลวงปู่ประสาร สุมโน) วัดป่าหนองไคร้ จ.ยโสธร

5. พระราชวรคุณ (หลวงพ่อสมศักดิ์ บัณฑิโต) วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์

6. หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญญโญ วัดใหม่บ้านตาล จ.สกลนคร

7. พระครูสังวรญาณโสภณ (หลวงพ่อเจริญ ญาณวุฒโฑ) วัดถ้ำปากเปียง จ.เชียงใหม่

8. พระครูอุดมธรรมสุนทร (หลวงพ่อแปลง สุนทโร) วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร

9. พระครูอุดมภาวนาจาร (หลวงพ่อทองสุก อุตตรปัญโญ) วัดอนาลโยพิทยาราม (ดอยบุษราคัม) จ.พะเยา 

10.พระราชภาวนาพินิจ (หลวงพ่อสนธ์ อนาลโย) วัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ

11. หลวงพ่อคำพอง ปัญญาวุฒโท วัดป่านานาชาติ รัฐเวอจิเนีย USA

12. หลวงพ่อคำ กาญจนวัณโณ วัดถ้ำบูชา (ภูวัว) จ.บึงกาฬ

13. หลวงพ่อวง สุภาจาโร วัดป่าคำพระองค์ จ.หนองคาย

14. พระราชสุเมธี (พระอาจารย์เหลี่ยม สุจินโน) วัดภูตูมวนาราม จ.เลย

15. หลวงพ่อสมหมาย จิตตปาโล วัดป่าอนาลโย จ.นครปฐม

16. พระมงคลกิตติวัฒน์ (หลวงพ่อ มล.ทวีศักดิ์ ธฺมมรฺกขิโต) วัดป่าสมเด็จ จ.มุกดาหาร

17. พระครูวีรญาณโสภณ (พระอาจารย์ดาด สิริปุญโญ) วัดป่าสัมมานุสรณ์ จ.เลย

18. พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล) วัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา

19. พระอาจารย์อุทัย ธฺมมวโร วัดภูย่าอู่ จ.อุดรธานี

20. พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี

21. พระครูขันติสารธรรม (หลวงพ่อบุญศรี จันทโชโต) วัดป่าหินฮาวสังฆมณีศรีธันดร จ.มหาสารคาม

22. พระอาจารย์สวาท ปัญญาธโร วัดป่าโป่งจันทร์ จ.จันทบุรี

23. พระครูเกษมวรกิจ (พระอาจารย์วิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย

24. พระวิมลศีลาจาร (พระอาจารย์อำนวย ภูริสุนทโร) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ

25. พระครูอุดมวีรวัฒน์ (พระอาจารย์คูณ ติกขวีโร) วัดอุดมวารี จ.เชียงราย

26. พระครูบริหารสมาธิคุณ (พระอาจารย์คำสด อรุโณ) วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี

27. พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร

28. พระครูโสภณธรรมสุนทร (พระอาจารย์เลื่อน โอภาโส) วัดธาตุฝุ่น จ.สกลนคร

29. พระครูสุนทรวิหารธรรม (พระอาจารย์แยง สุขกาโม) วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) จ.หนองคาย

30. พระพิศาลศาสนกิจ (พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์

31. พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ วัดป่าธรรมสถิต จ.ระยอง

32. พระครูวัชธรรมาจารย์ (พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข) วัดป่าไชยชุมพล จ.เพชรบูรณ์

33. พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ (พระอาจารย์อินทร ปัญญาวัฒโน) วัดสันป่ายางหลวง จ.ลำพูน

34. พระครูสุทธรรมาภรณ์ (พระอาจารย์พยุง ชวนปัญโญ) วัดป่าภูริทัตตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ) จ.สกลนคร

35. พระอาจารย์บุญส่ง อุปสโม วัดทรงเมตตาราม จ.ชลบุรี

36. หลวงปู่ลี ถาวโร วัดป่าหนองทับเรือ จ.พิษณุโลก

37. พระอาจารย์บุญเหลือ ฐิตวีโร วัดพระธาตุกู่แก้วดอยงาม จ.เชียงราย

38. พระครูไพบูลกิจจาทร (พระอาจารย์อนุวัตร เตชะปุญโญ) วัดสวัสดิวารีสีมาราม (วัดแคสามเสน) กรุงเทพฯ

39. พระครูบรรพตสมานคุณ (พระอาจารย์ประพันธ์ อนาวิโล) วัดป่าภูหายหลง จ.นครราชสีมา

40. พระครูภาวนาธรรมาภินันท์ (พระอาจารย์บุญทัน อัคคธมโม) วัดนาหลวง จ.อุดรธานี

41. พระอาจารย์สมบูรณ์ ปุญญกาโม วัดป่าเพิ่มบุญ จ.นครราชสีมา

42. พระครูสถิตศีลวัฒน์ (พระอาจารย์สุชีพ สุธัมโม) วัดบุปผาราม กรุงเทพฯ

43. พระครูสุนทรธรรมโฆสิต (หลวงพ่อสุรเสียง ปัญญาวชีโร) วัดป่าเลิงจาน จ.มหาสารคาม

44. พระครูปรีชาธรรมวิธาน (พระอาจารย์สำเร็จ ภูริจิตโต) วัดทองเนียม กรุงเทพฯ

45. พระอาจารย์สุภาพ ฉันทชาโต วัดเหวลึก จ.สกลนคร

46. พระอาจารย์สมเดช อาจาโร วัดผาตากเสื้อ จ.หนองคาย

47. พระอาจารย์ภัลลภ อภิจาโร วัดป่าเชิงเน กรุงเทพฯ

48. พระอาจารย์สมาน กุสุโม วัดถ้ำกกคู่ จ.อุดรธานี

49. พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ

50. พระครูสุทธิธรรมรังสี (พระอาจารย์จำรัส คุโณภาโส) วัดภูผากูด จ.มุกดาหาร

51. พระอาจารย์สมชาย สุขุมาโร วัดอรัญญบรรพต จ.หนองคาย

วันเดือนปีที่ 2013-12-18
ข่าวอื่น ๆ  

 
  Copyright © 2010 กาแฟเมืองกระบี่ , All Right Reserved.
Design by Somnapat Co., Ltd.